Høring – RSK 101 Standard for god kommunal revisjonsskikk for forenklet etterlevelseskontroll

I ny kommunelov § 24-9. Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen blir regnskapsrevisor pålagt en ny oppgave.

En utvidet revisjonskomite i Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har arbeidet med utkastet til standard som nå legges frem til høring. Standarden utgis som et samarbeid mellom NKRF og Den norske Revisorforening (DnR).

Lovforarbeidene angir intensjonen med forenklet etterlevelseskontroll, som at revisor innenfor en begrenset ressursramme kan bidra til å forebygge svakheter og sikre at kommunen følger sentrale bestemmelser og vedtak på økonomiområdet. Dette vil bygge opp under god økonomiforvaltning, åpenhet og tillit til forvaltningspraksis og kan også gi kontrollutvalget et bedre grunnlag til å bestille forvaltningsrevisjon og andre undersøkelser. Samtidig kan den nye oppgaven bidra til at eventuelle forventningsgap reduseres. Det er blant annet viktig at det er en god dialog mellom revisor og kontrollutvalg ved gjennomføring av denne nye oppgaven.

Det er angitt at revisor skal ha en bred tilnærming, men likevel at kontrollen skal gjøres innenfor en begrenset ressursramme. Dette vil blant annet kreve en god risiko- og vesentlighetsvurdering hos revisor. Dette er beskrevet noe i utkast til standard punkt 6 med tilhørende veiledningspunkt.

Eksempler på områder for forenklet etterlevelseskontroll fra NOU 2016: 4 (kommunelovutvalgets utredning):

  • Finansforvaltning
  • Selvkost
  • Offentlige anskaffelser
  • Offentlig støtte

Andre eksempler på tema for forenklet etterlevelseskontroll kan være:

  • Etterlevelse GDPR
  • Driftstilskudd til private barnehager
  • Tilskudd/overføringer til private
  • Kontraktsoppfølging

Det er i utkast til standard lagt opp til formkrav for rapporteringen etter ISEA 3000, men ikke formkrav på rapportering av risikovurderingen til kontrollutvalget.

Tidsramme og iverksetting av oppgaven
Ikrafttredelse for § 24-9 er fra første konstituerende kommunestyre- eller fylkestingsmøte i 2019. Det medfører en forventning om første rapportering til kontrollutvalget senest 30. juni 2020. Standarden som nå sendes ut på høring vil ikke tre i kraft før for 2020, slik at rapportering for 2019 med frist 30.06.2020 ikke er pålagt kravene standarden stiller, men standarden kan selvsagt benyttes dersom man ønsker. NKRFs revisjonskomite vil komme nærmere tilbake til forståelsen av oppgaven forenklet etterlevelseskontroll for 2019.

Ivaretakelsen av oppgaven Forenklet etterlevelseskontroll etter § 24-9 i år med store endringer i kommunens struktur ev. skifte av revisor er kommentert i veiledningstekst pkt. A6. Komiteen ønsker særskilt tilbakemelding på dette punktet.

Høringsinnspill sendes til NKRF (post@nkrf.no) innen 3. januar 2020.

_____________________________

Relaterte dokumenter: