Merverdiavgift - Justeringsreglene ved kommune­sammenslåinger

Skatteetaten med prinsipputtalelse om bestemmelsene i merverdiavgiftsloven kap. 9 om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer.

I forbindelse med kommunesammenslåinger vil det reise seg særskilte spørsmål knyttet til bestemmelsene i merverdiavgiftsloven kap. 9 om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer.

En kommunesammenslåing vil kunne innebære en overdragelse av kapitalvarer i merverdiavgiftslovens forstand. I slike tilfeller vil merverdiavgiftslovens alminnelige regler for justering komme til anvendelse. Merverdiavgiftsloven §§ 9-2 og 9-3 regulerer justeringsplikten og -retten ved overdragelse av kapitalvarer.

Merverdiavgiftsforskriften § 9-3-3 og § 9-3-5 regulerer registrerings- og dokumentasjonsplikten ved overføring av henholdsvis justeringsplikten og justeringsretten. Disse reglene er nærmere omtalt i Merverdiavgiftshåndbokens kapittel 9.Det eneste unntaket fra justeringsplikten på merverdiavgiftsrettens område i forbindelse med kommunesammenslåing, finnes i merverdiavgiftsloven § 9-2 sjette ledd og gjelder overdragelse av kommunale vann- og avløpsanlegg.

Prinsipputtalelsen beskriver nærmere når det foreligger en overdragelse.

På merverdiavgiftskompensasjonsrettens område følger det av kompensasjonsloven § 16 andre ledd at det ikke skal justeres for kompensert merverdiavgift ved overdragelse av bygg, anlegg eller annen fast eiendom som følge av vedtak om sammenslåing eller deling etter lov 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) §§ 4 og 5.

Kilde: Skatteetaten

https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/prinsipputtalelser/merverdiavgift-justeringsreglene-ved-kommunesammenslainger/