Veileder til budsjett- og regnskaps­forskriften

KMD har utarbeidet en veileder til den nye budsjett- og regnskapsforskriften, og som inneholder departementets forklaringer til de enkelte bestemmelsene i forskriften.

Den nye kommuneloven inneholder flere sentrale bestemmelser om økonomiplanen, årsbudsjettet og årsregnskapet. Lovens bestemmelser er i liten grad gjentatt i den nye forskriften. Loven og forskriften må derfor lese i sammenheng.

For nærmere veiledning om lovens bestemmelser viser Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) til lovens forarbeider, det vil si: kommunelovutvalgets utredning NOU 2016: 4 Ny kommunelov, KMDs lovforslag til Stortinget Prop. 46 L (2017–2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) og Kommunal- og forvaltningskomiteens innstilling til Stortinget i plenum Innst. 369 L (2017– 2018).

Utover det som følger av de nærmere bestemmelsene i lov og forskrift, skal årsregnskapet også føres i samsvar med god kommunal regnskapsskikk, jf. kommuneloven § 14-6 fjerde ledd. Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har fastsatt en rekke regnskapsstandarder (KRS) for hva som regnes som god kommunal regnskapsskikk. Disse finnes på www.gkrs.no.

Lenke til Veileder til budsjett- og regnskapsforskriften (KMD):

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/veileder-til-budsjett--og-regnskapsforskriften/id2678297/