Gebyr for ulovlig direkte anskaffelse av brøytetjenester

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har ilagt Ballangen kommune et gebyr på 115 000 kr for ulovlig direkte anskaffelse av brøytetjenester.

Gebyret er det sjette som KOFA ilegger etter at klageorganet fikk tilbake gebyrmyndigheten 1. januar 2017.

Bakgrunnen for vedtaket er en konkurranse kunngjort av Ballangen kommune, for inngåelse av rammeavtale om brøyting og sandstrøing. I desember 2017, besluttet kommunestyret å avlyse konkurransen. Foranledningen for avlysningen var at kommunen gjorde endringer i kravspesifikasjonen, hvor det ble stilt mindre strenge krav til utstyr og bemanning. Fram til kommunen på ny gjennomførte en konkurranse om disse tjenestene, utførte leverandørene som var tildelt kontrakt i henhold til den avlyste konkurransen, brøyting og sandstrøing. Vederlaget for disse tjenestene oversteg EØS-terskelverdi. Klagenemnda fant at dekningskjøpene ikke kunne hjemles i forskriften §§ 13-3 og 13-4 som gjør unntak fra kunngjøringsplikten. På denne bakgrunn kom klagenemnda til at Ballangen kommune hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse. Ulovlige direkte anskaffelser anses som det mest alvorlige bruddet på anskaffelsesregelverket.

KOFA har myndighet til å ilegge gebyr opp til 15 prosent av anskaffelsens verdi. I saker hvor nemnda har konkludert med at det er foretatt en ulovlig direkte anskaffelse, har nemnda ofte endt opp med å ilegge gebyrer på ca. 10 prosent av vederlaget som er betalt. I denne saken var det imidlertid flere formildende omstendigheter, og nemnda endte derfor opp med å ilegge et gebyr på 5 prosent.

Kilde: Klagenemndssekretariatet

https://www.klagenemndssekretariatet.no/aktuelt-kns/gebyr-for-ulovlig-direkte-anskaffelse-av-broytetjenester