Mindreforbruk i budsjett og regnskap fra 2020

Fra regnskapsåret 2020 kan det ikke lenger avlegges årsregnskap med regnskapsmessig mindreforbruk.

Årsregnskapet for 2019 kan imidlertid avlegges med mindreforbruk i driftsregnskapet, som skal disponeres i budsjettet og regnskapet for 2020. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har et brev til Fylkesmannen i Vestland uttalt seg om hvordan mindreforbruk fra 2019 og 2018 skal fremkomme i regnskapsoppstillingene etter den nye budsjett- og regnskapsforskriften.

Disponering av mindreforbruket fra 2019 eller tidligere foretas i 2020. Dette skal for øvrig rapporteres på KOSTRA-art 930, som er videreført ut 2020. Spørsmålet er hvilken post disponering av mindreforbruk hører inn under i de nye oppstillingene etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 første ledd og § 5-6. Departementet uttaler at når disse nye oppstillingene ikke lenger har en post for bruk av tidligere års regnskapsmessige merforbruk, må utgangspunktet være at budsjett- og regnskapsforskriften § 5-3 første punktum åpner for å tilføye nye poster.

Etter departementets vurdering vil det være naturlig at det i oppstillingen av årsbudsjettet og årsregnskapet for 2020 tilføyes en egen ny post for bruk av mindreforbruk som plasseres under posten netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond. Det vil si under post 20 i oversikten etter § 5-4 første ledd og under post 27 i oversikten etter § 5-6. Dersom størrelsen på mindreforbruket ikke er vesentlig, kan disponeringen av dette legges inn på posten for netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond.

Videre uttaler departementet at mindreforbruk som oppsto i driftsregnskapet i 2018 eller 2019 (ført på art 580), også i sammenligningskolonnene i de nye oppstillingene synliggjøres på bunnlinjen, det vil si på post 23 i oversikten etter § 5-4 første ledd og post 30 i oversikten etter § 5-6. Alternativt kan det i sammenligningskolonnene for 2018 og 2019 tilføyes en egen ny post for mindreforbruk under henholdsvis post 23 og post 30.

Les eINFO 19/8 (+) for nærmere informasjon om budsjett- og regnskapsoppstillinger etter ny kommunelov.

_______________

Her kan du lese KMDs svar av 2. desember 2019 "Mindreforbruk - nye skjema" til Fylkesmannen i Vestland >>