Strammere kommuneøkonomi

Budsjettundersøkelsen til KS viser at økonomien i landets kommuner vil bli mer krevende. Små og mellomstore kommuner må gjøre de største innstrammingene neste år.

Mer enn halvparten av kommunene med under 10 000 innbyggere budsjetterer med et negativt netto driftsresultat. Det er blitt klart mer krevende å få budsjettene til å gå opp. Det kraftige presset på helse- og omsorgsutgiftene er en viktig forklaring. Videre opplever mange kommuner at bemanningsnormer innen skole og barnehage er underfinansiert fra statens side. Normene, sammen med innstrammingene i eiendomsskatten, reduserer kommunenes handlingsrom og gjør dermed budsjettarbeidet mer krevende, ifølge direktør for interessepolitikk i KS, Helge Eide.

Både når det gjelder indikatorene gjennomsnittsresultat og medianresultat, er det de minste kommunene som har de svakeste resultatene, og de største kommunene de beste resultatene. Det forventes sterkest utgiftsvekst innen pleie- og omsorg. De fleste kommunene i spørreundersøkelsen oppgir også at både lærernorm i skolene og bemanningsnorm i barnehagene innebærer økte utgifter for kommunen.

Fylkeskommunene gir uttrykk for at det har vært svært krevende å lage budsjett for 2020. Sammenslåingsprosessene, strammere økonomiske rammer og usikkerhet om finansieringen av fylkesvegadministrasjonen er trolig hovedårsakene til at det har vært mer krevende denne gangen. I tillegg kommer en ekstra sterk utgiftsvekst innen drift av båt- og ferjeruter.

Kilde: KS

https://www.ks.no/fagomrader/okonomi/kno/strammere-kommuneokonomi-kan-gi-kutt-i-tjenester/