Økonomiforskrifter til ny kommunelov er fastsatt

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt nye økonomiforskrifter til kommuneloven om selvkost, garantier og finans- og gjeldsforvaltning.

Selvkostforskriften

Forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer(selvkostforskriften) er i stor grad sammenfallende med retningslinjene i rundskriv H-3/14 og høringsutkastet til forskriften. Noen endringer er imidlertid gjort.

I høringsutkastet var det foreslått at en andel av administrativ ledelse (funksjon 120) skulle inngå i selvkost. Etter den endelige forskriften skal administrativ ledelse ikke inngå i selvkost. Kostnader til politisk behandling holdes også utenfor, som før. Dette gjelder også styrende organer i andre organisasjonsformer, så som representantskap, generalforsamling og styre.

Forskriften innebærer noen endringer knyttet til korrigering av tidligere års feil. En vesentlig feil i beregningen av samlet selvkost for et tidligere år som har vært til ugunst for brukerne, dvs. at det har vært krevd for høye gebyrer, skal rettes med virkning for selvkostberegningene. Retting av feil som har vært til gunst for brukerne, tas ikke inn i selvkost, med unntak for avfallsgebyrer.

Overskudd på et selvkostområde skal avsettes til selvkostfond og skal tilbakeføres i løpet av fem år. Tilsvarende skal underskudd som ikke dekkes av selvkostfond dekkes inn i løpet av fem år. Underskudd kan likevel dekkes inn over en lengre periode enn fem år dersom det er nødvendig for at brukerne ikke skal betale for fremtidig bruk av gjennomførte investeringer. Fremføring av underskudd er for øvrig ikke tillatt for gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven eller matrikkellova.

Forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning

Forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner er i hovedsak i samsvar med høringsutkastet til nye forskrifter. Men garantiforskriften og finans- og gjeldsforvaltningsforskriften er slått sammen til en samlet forskrift.

Når det gjelder garantier stiller forskriften strengere krav til hva et garantivedtak skal angi. Det er videre noen endringer i reglene om garantiers varighet. Garantier for finansiering av investeringer har en maksimal varighet på 40 år, mens andre garantier ikke kan gis for mer enn fem år. Videre er grensen for små garantier, dvs. hvilke garantier som er unntatt fra krav om godkjenning av departement/fylkesmann, vesentlig hevet og differensiert etter innbyggertall i kommunen.

For finans- og gjeldsforvaltning er kravet til at reglementet for finans- og gjeldsforvaltningen minst skal vedtas hver valgperiode opphevet. Videre er det eksplisitte kravet til å fastsette rutiner for forvaltningen opphevet. Dette vil i stedet følge av internkontrollbestemmelsene i kommuneloven kapittel 25. Kravet om uavhengig kvalitetssikring både av reglement og rutiner er imidlertid videreført.