Statsbudsjettet for 2020 - det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Rundskriv H-1/20 orienterer om det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2020 etter Stortingets budsjettvedtak.

Veksten i kommunesektorens samlede inntekter anslås å bli 3,2 mrd. kroner i 2020, tilsvarende 0,6 prosent. Dette er i tråd med anslaget i Prop. 1 S (2019–2020). Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2019 i revidert nasjonalbudsjett for 2019. Av veksten i kommunesektorens inntekter er 1,3 mrd. kroner vekst i frie inntekter, tilsvarende 0,3 prosent. Veksten i de frie inntektene er i tråd med regjeringens forslag i Prop. 1 S (2019–2020).

Fra 2020 overføres fylkesveiadministrasjonen (den delen av sams vegadministrasjon som gjelder fylkesvei) fra Statens vegvesen til fylkeskommunene. I Prop. 1 S Tillegg 1 (2019–2020) ble det foreslått at fylkeskommunene får overført budsjettmidler tilsvarende de stillingene som staten har finansiert knyttet til drift og vedlikehold mv. av fylkesvei over kap. 1320 Statens vegvesen. Dette tilsvarer 1 199 mill. 2020–kroner. Midlene er i 2020 gitt en særskilt fordeling mellom fylkeskommunene ut fra ressursbruken til oppgaver knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold under sams vegadministrasjon i den enkelte fylkeskommune i 2018.

I 2020 vil rammetilskuddet være på mottakers konto på følgende datoer: 7. januar, 4. februar, 3. mars, 3. april, 4. mai, 4. juni, 3. juli, 3. september, 5. oktober og 4. november.

Kilde: KMD

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-h-120-statsbudsjettet-for-2020---det-okonomiske-opplegget-for-kommuner-og-fylkeskommuner/id2685033/