Tilsynskalender for samordning av planlagte statlige tilsynsaktivteter

Fra 2020 tar fylkesmennene og flere andre statlige tilsynsetater i bruk en felles nasjonal tilsynskalender for tilsyn med kommuner og fylkeskommuner. Kontrollutvalgssekretariatene kommer på til våren.

Den nye kommuneloven stiller tydelige krav til fylkesmannen når det gjelder å samordne statlige tilsyn. Tilsynskalenderen (brosjyre - pdf) er et praktisk verktøy for samordning av tilsyn. Verktøyet skal brukes av fylkesmannen, flere andre statlige tilsynsmyndigheter, kommuner og fylkeskommuner.

Formål og lovhjemmel

Formålet med tilsynskalenderen er å legge til rette for samordning av statlige tilsyn med kommuner og fylkeskommuner slik det følger av ny kommunelov § 30-6 og 30-7. Tilsynskalenderen vil være det viktigste verktøyet i samordningsarbeidet etter kommuneloven.

Gjennom tilsynskalenderen vil fylkesmannen få en samlet oversikt over tilsynsetatenes planlagte tilsyn i fylket, og på den måten lettere kunne samordne disse. Kommunene og fylkeskommunene vil gjennom tilsynskalenderen få en oversikt over planlagde tilsynsaktiviteter som gjelder dem. Tilsynskalenderen vil videre være et verktøy i dialogen som skal være mellom fylkesmannen og kommune og fylkeskommune i forbindelse med planlagte tilsyn.

I løpet av våren 2020 kommer det en modul for at kontrollutvalssekretariatene skal kunne legge inn informasjon om planlagte og gjennomførte forvaltningsrevisjoner.

Tilsynskalenderen vil i 2020 gradvis bli fylt med innhold, og vil fra 2021 gi oversikt over alle planlagte tilsynsaktiviteter. I løpet av våren 2020 kommer det en modul for at kontrollutvalssekretariatene skal kunne legge inn informasjon om planlagte og gjennomførte forvaltningsrevisjoner. De statlige tilsynsetatene får med dette også oversikt over kommunenes forvaltningsrevisjoner. Tilsynskalenderen som verktøy vil kunne medvirke til å øke kjennskapen til tilsyn og forvaltningsrevisjoner på tvers av etatene.

Lenke til: Forvaltningsrevisjonsregisteret

Les også (pdf):

Kilde: Fylkesmannen

https://www.fylkesmannen.no/Nyheter/2020/01/tilsynskalender-for-samordning-av-planlagde-statlege-tilsynsaktivtetar/