Gevinstrealisering ved kommunesammenslåing

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Menon Economics i samarbeid med Vivento utarbeidet en rapport om gevinstrealisering ved kommunesammenslåing.

Hensikten med prosjektet er å formidle erfaringer fra nylig sammenslåtte kommuner til kommuner som slås sammen fra 2020, med vekt på hvordan kommunene har arbeidet med måloppnåelse, på hvilke gevinstområder og når gevinster eventuelt er blitt realisert.

Det er for tidlig å si noe om hvilke gevinster de helt ferske kommunene vil få, men i en ny rapport har Menon Economics og Vivento sett på gevinstrealiseringen i tre tidligere sammenslåinger - Sandefjord, Harstad og Inderøy. Dette er erfaringer som kan komme til nytte for de nye kommunene. Kommunene som er undersøkt melder om større fagmiljøer, bredere kompetanse og mindre problemer med habilitet etter sammenslåingen. Andre gevinster de kan vise til er en mer effektiv administrasjon og mer økonomisk fleksibilitet.

I tillegg til å se på gevinstene i de tre kommunene, kommer forskerne med fire anbefalinger til nye kommuner som ønsker å gå sammen:

  • Kommunene bør utarbeide en nullpunktmåling og en gevinstrealiseringsplan
  • Kommunene bør sikre at planene er realistiske og at avtaler ikke lover mer enn den nye kommunen kan innfri
  • Kommunene bør være tydelige på hvordan personalkostnadene skal reduseres
  • Kommunene bør sette av god tid for å planlegge omorganiseringen

Kilde: KMD

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/gevinstrealisering-ved-kommunesammenslaing/id2687008/