Klage over avgitt bindende forhåndsuttalelse – NN kommune

Skattedirektoratet fastholder uttalelsen som er gitt fra skattekontoret og fastholder at NN kommune har ikke rett til kompensasjon for merverdiavgift på utgifter til riving av X sykehjem.

Spørsmålet i saken er om kommunen vil ha rett til kompensasjon etter kompensasjonsloven for merverdiavgiftskostnader ved rivning av et bygg brukt til sykehjemsdrift, på eiendom som overdras til X AS.

Skattedirektoratet har kommet frem til at NN kommune ikke har rett til kompensasjon på anskaffelser til rivning av tidligere sykehjemsbygg på eiendom som er avtalt overdratt til X AS.

Les nærmere om saksforholdet, skattekontorets vurderinger og Skattedirektoratets bemerkninger og konklusjon på Skattetatens nettsider:

https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/bfu/klage-over-avgitt-bindende-forhandsuttalelse-bfu--nn-kommune/