Styring og ledelse påvirker skoleresultater

En ny forskningsrapport peker på at gode relasjoner og klar rolleforståelse mellom politikere og administrasjon er en viktig faktor for vellykket kvalitetsutvikling.

Rapporten fra Senter for økonomisk forskning (SØF) peker på flere felles kjennetegn ved kommunens politiske og administrative ledelse av skoler som bidrar til gode resultater. Ifølge KS er det spesielt gledelig at ABSOLUTT-programmet og andre folkevalgtprogrammer danner grunnlag for god skoleutvikling lokalt.

SØF har i prosjektet identifiserer kommuner som gjør det henholdsvis bra og dårlig på elevundersøkelsen og nasjonale prøver. Det er likevel lagt størst vekt på skolebidragsindikatorene i analysene. Rapporten har analysert om det er systematiske forskjeller i hvordan kommuner med ulike resultater utøver sitt ansvar og myndighet.

Rapporten peker blant annet på følgende felles kjennetegn på kommuner som oppnår gode resultater:

  • Oppmerksomhet på kvalitet
  • Gode relasjoner
  • Tett oppfølging

I analysen av skolebidragsindikatoren opp mot andre indikatorer og data om kommunal styring og organisering finner SØF at det er liten sammenheng mellom skolebidrag og resultater fra elevundersøkelsen. Tidligere forskning på forholdet mellom trivsel og andre faktorer ved skolemiljøet har vist tydelig sammenheng med elevenes læringsresultater. Når man kontrollerer resultatene til faktorer på skolens bidrag, er det liten eller ingen sammenheng.

Kilde: KS

https://www.ks.no/fagomrader/forskning-og-utvikling-fou/forskning-og-utvikling/fou-rapporter/styring-og-ledelse-pavirker-skoleresultater/