Fusjon mellom interkommunalt selskap og heleid aksjeselskap

Ifølge en bindende forhåndsuttalelse fra Skatteetaten kunne et interkommunalt selskap (IKS) innfusjonere sitt heleide datteraksjeselskap med grunnlag i ulovfestet rett uten at det medførte beskatning.

Forutsetningen for uttalelsen var at fusjonen ble gjennomført etter de samme prinsipper og vilkår som gjelder for at fusjoner mellom aksjeselskaper ikke skal utløse beskatning, jf. skatteloven §§ 11-1 flg., slik at det ble oppnådd full kontinuitet på alle nivåer.

Det interkommunale selskapet er etter skatteloven § 10-1, jf. skatteloven § 2-2 første ledd bokstav g, likestilt med et aksjeselskap så langt det passer. Skattedirektoratet legger etter dette til grunn at det interkommunale selskapet i det vesentlige blir beskattet etter de samme regler som gjelder for aksjeselskap.

Kilde: Skatteetaten

https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/bfu/fusjon-mellom-interkommunalt-selskap-og-heleid-aksjeselskap/