Orientering fra fagkomitemøte i GKRS 8. januar 2020

Fagkomiteen i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) hadde sitt første møte i 2020 8. januar.

Nedenfor gi en kort orientering om de sakene som ble behandlet.

Fagkomiteens arbeidsplan for 2020

De faglige prioriteringene for 2020 ble fastsatt av styret i desember 2019:

  • Sluttføring av rammeverket
  • Sluttføre standard om konsolidert årsregnskap
  • Oppdatere KRS nr. 7 Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen
  • Anskaffelser av IT-løsninger mv.
  • Dekomponering av anleggsmidler

Fagkomiteen fastsatte planer for når de ulike sakene skal behandles og framdriftsplan for prioriteringene.

Konsolidert årsregnskap

Fagkomiteen avsluttet sitt arbeid høringsutkast til kommunal regnskapsstandard om konsolidert årsregnskap. Konsolidert årsregnskap, som innføres fra regnskapsåret 2020, er et samlet regnskap for regnskapsenhetene som er en del av kommunen som juridisk enhet, herunder kommunekassen, kommunale foretak og interkommunale samarbeid som ikke er egne rettssubjekt.

En av de mest sentrale problemstillingene i høringsutkastet er håndtering av interne transaksjoner som føres i driftsregnskapet hos den ene parten og investeringsregnskapet hos den andre. Eliminering av slike interne transaksjoner vil medføre resultateffekter i både drifts- og investeringsregnskapet. Fagkomiteen konkluderte med å anbefale at det gis et unntak fra elimineringsplikten for slike interne transaksjoner.

Les også: Høringsutkast til KRS nr. 14 – Konsolidert årsregnskap

Kilde: GKRS

https://www.gkrs.no/fagkomiteens-mote-8-januar-2020/