ROBEK – Nye regler om statlig kontroll med kommuner med økonomisk ubalanse

Kapittel 28 i den nye kommuneloven om statlig kontroll med kommuner med økonomisk ubalanse, innebærer flere endringer i ROBEK-reglene.

I et omfattende brev til landets fylkesmenn gir KMD informasjon om endringene og hvordan reglene skal praktiseres. Departementet viser samtidig til forskrift 30.8.2019 nr. 1096 hvor departementets myndighet etter loven er delegert til fylkesmannen.

Det er blant annet gjort enkelte endringer i reglene for inn- og utmelding i ROBEK og reglene for lånegodkjenning. Departementet har dessuten fått hjemmel til å unnlate innmelding i ROBEK selv om ett eller flere av kriteriene for innmelding er oppfylt. Denne myndigheten er ikke delegert til fylkesmannen. For kommuner i ROBEK stilles det nå også et rettslig krav om å utarbeide en tiltaksplan.

I tillegg er det innført en plikt til å gjennomføre lovlighetskontroll av årsregnskapet til en kommune hvis det er avgitt en negativ revisjonsberetning. Denne plikten skal fylkesmannen håndheve overfor alle kommuner, og ikke bare kommunene som er registrert i ROBEK.

Lenke til KMDs brev av 27. januar 2020 til landets fylkesmenn:

https://www.nkrf.no/filarkiv/File/nyheter/2020/200127_ROBEK_Nye_regler_om_statlig_kontroll_med_kommuner_med_okonomisk_ubalanse.pdf