Foreldre er stort sett fornøyd med barnehagetilbudet

Resultater fra Foreldreundersøkelsen 2019 viser at foreldre stort sett er fornøyd med barnehagetilbudet. De er spesielt fornøyd med barnets trivsel og trygghet på personalet.

Foreldres totale tilfredshet med barnehagetilbudet har holdt seg stabilt i de fire årene undersøkelsen er gjennomført. Foreldre er i stor grad fornøyd med barnehagetilbudet. 60 prosent er totalt sett svært fornøyd og 34 prosent er ganske fornøyd. Under 2 prosent av foreldrene er ganske eller svært misfornøyd med barnehagen totalt sett.

Dette er hovedfunnene:

  • 93 prosent av foreldre er svært eller ganske fornøyd med barnehagen totalt sett
  • Foreldre er spesielt fornøyd med barnets trivsel og trygghet på personalet i barnehagen
  • 1 av 10 foreldre er misfornøyd med mattilbudet i barnehagen
  • Nær 2 av 10 foreldre er misfornøyd med bemanningstettheten, det er på nivå med 2018.
  • Foreldre med barn i små barnehager er i litt større grad fornøyd enn de som har barn i store barnehager
Om statistikken
Foreldreundersøkelsen i barnehagen ble gjennomført for fjerde gang høsten 2019. 124 945 foreldre svarte på undersøkelsen. Antall foreldre som har svart på foreldreundersøkelsen er på nivå med 2018. Svarprosenten har økt jevnt hvert år siden 2016 og er i 2019 på 72 prosent.
På alle spørsmål svarer foreldrene på en 5-punkts skala fra helt enig til helt uenig, og svært fornøyd til svært misfornøyd. Man kan også svare vet ikke. Undersøkelsen har ca. 30 spørsmål, fordelt på ni hovedområder. Det er et eget spørsmål om hvor tilfredse foreldre er med barnehagetilbudet totalt sett.

Kilde: Utdanningsdirektoratet

https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-barnehage/resultater-fra-foreldreundersokelsen-2019/