Ny rapport om ressurskrevende omsorgstjenester i kommunene

Telemarksforsking har på oppdrag fra KMD vurdert mulige insentivvirkninger av toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester og rapporteringen av personer med psykisk utviklingshemming til inntektssystemet for kommunene.

Rapporten "Ressurskrevende omsorgstjenester i kommunene" gir en analyse av toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester og rapporteringen av personer med psykisk utviklingshemming.

Spørsmålet er om disse ordningene påvirker omfang, innretning og organisering av ressurskrevende tjenester. Forskerne finner få tegn til at toppfinansieringsordningen påvirker tjenestene i en retning som går på tvers av regelverk, helsefaglige vurderinger eller effektivitet. De økonomiske insentivene overstyres i stor grad av andre føringer.

Samtidig er toppfinansieringsordningen svært viktig for ressursfordelingen mellom kommuner ved at den reduserer belastningen av å ha særlig mange ressurskrevende brukere. Når det gjelder PU-kriteriet, så har heller ikke dette noen åpenbar effekt på hvilke tjenester som blir gitt. Det finnes derimot etiske argumenter for at kriteriet bør fjernes, og når det gjelder ressursfordelingen, så vil de mest ressurskrevende av de som i dag utløser kriteriet, fanges opp av toppfinansieringsordningen.

Prosjektet har hatt en referansegruppe med medlemmer fra Helsedirektoratet, KS, NAKU, Hedmark Revisjon IKS og kommunene Trondheim, Dovre og Fredrikstad.

Her kan du laste ned rapporten "Ressurskrevende omsorgstjenester i kommunene":

https://www.regjeringen.no/contentassets/4b939b0f4ca6444994ad1c81304d5745/mottatt-rapport---ressurskrevende-omsorgstjenester-i-kommunene.pdf