Pensjonskostnader og selvkost ved endring av regnskapsprinsipp

Engangsvirkningen av å endre regnskapsprinsipp for pensjon kan ikke regnes som en kostnad som skal inngå i beregningen av samlet selvkost.

Dette konkluderer Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) med i en uttalelse til Kommunerevisjon IKS.

Selskaper som avlegger regnskap etter regnskapsloven skal som hovedregel innregne beregnet netto pensjonsforpliktelse i balansen i samsvar med NRS 6 Pensjonskostnader. Små foretak kan i stedet kostnadsføre den betalte pensjonspremien, jf. regnskapsloven § 5-10. Når små foretak blir større, og ikke lenger kan følge unntaksbestemmelsen for små foretak, må pensjonsforpliktelsen innregnes i balansen. Engangsvirkningen av dette (virkningen av prinsippendringen) regnskapsføres rett mot egenkapitalen og belaster ikke resultatregnskapet.

For selskaper som driver innenfor et selvkostområde er det ikke uvanlig at selvkost belastes med regnskapsført pensjonskostnad, dvs. at små selskaper belaster selvkost med betalt pensjonskostnad. Når disse må innregne pensjonsforpliktelser i balansen, blir spørsmålet om engangsvirkningen ved endring av regnskapsprinsipp for pensjon, kan eller skal tas med som en kostnad i selvkostkalkylen.

Hverken forurensingsloven med forskrift og veileder (M-258), KMDs veileder (H-3/14) eller den nye kommuneloven med forskrift gir direkte anvisning for hvordan virkning av prinsippendringer skal håndteres i selvkostkalkylen. KMD legger i sin uttalelse bl.a. vekt på generasjonsprinsippet, og mener at en belastning av selvkost med engangsvirkningen av prinsippendring vil medføre at dagens brukere må ta en belastning som eventuelt kunne eller burde vært lagt på tidligere brukere.

Departementet konkluderer med at engangsvirkningen av å ta inn netto pensjonsforpliktelse i balansen (virkningen av prinsippendringen), ikke kan regnes som en kostnad som skal inngå i beregningen av samlet selvkost.

Departementet konkluderer med at engangsvirkningen av å ta inn netto pensjonsforpliktelse i balansen (virkningen av prinsippendringen), ikke kan regnes som en kostnad som skal inngå i beregningen av samlet selvkost. Virkningen på egenkapitalen må dermed etter departementets syn regnes som en kostnad som kun belastes selskapet og eventuelt deres eiere.

Her kan du lese hele uttalelsen fra KMD til Kommunerevisjon IKS:

https://www.nkrf.no/filarkiv/File/nyheter/2020/200227_Pensjonskostnader_og_selvkost_ved_endring_av_regnskapsprinsipp.pdf