Ny veileder om ideelle aktører

En ny veileder fra Digitaliseringsdirektoratet viser handlingsrommet innenfor anskaffelsesregelverket for oppdragsgivere som ønsker å bruke ideelle leverandører, uten å reservere konkurranser for ideelle.

Den nye veilederen er et viktig virkemiddel for å legge til rette for bruk av ideelle leverandører av helse- og sosialtjenester. Ifølge næringsminister Iselin Nybø er formålet å gjøre det enklere for oppdragsgivere å velge ideelle leverandører.

Veilederen supplerer Digitaliseringsdirektoratets eksisterende veileder om kjøp av helse- og sosialtjenester. Den behandler ikke de nye forskriftsbestemmelsene om å reservere konkurranser om helse- og sosialtjenester for ideelle.

Veilederen viser gjennom eksempler hvordan oppdragsgivere kan bidra til å styrke ideell sektor. I tillegg forklarer veilederen særreglene som gjelder for tjenester som er forbundet med myndighetsutøvelse, særlig tjenester som innebærer bruk av tvang. Den viser også hvordan brukervalgsordninger som faller innenfor anskaffelsesreglene kan utformes for å legge til rette for ideelle leverandører.

Kilde: NFD

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-veileder-om-ideelle-aktorer/id2691978/