Nøkkeltall for KOSTRA - foreløpige tall

KOSTRA gir opplysninger om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Tallmaterialet omfatter økonomi, skoler, helse, kultur,miljø, sosiale tjenester, boliger, tekniske tjenester og samferdsel.

SSB har publisert foreløpige, ureviderte tall for 2019.

Brutto driftsutgifter for kommunene endte på 476 milliarder i fjor, mens de for fylkeskommunene, utenom Oslo, lå på 83 milliarder.

Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter viser fortsatt nedgang både for kommunene og fylkeskommunene, og er for 2019 hhv. 1,7 og 2,6 prosent.

Kilde: SSB

https://www.ssb.no/offentlig-sektor/artikler-og-publikasjoner/nokkeltall-for-kostra--415186