RSK 001 Forvaltningsrevisjon og RSK 002 Eierskapskontroll

Forslag til revidert standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001) og ny standard for eierskapskontroll (RSK 002) sendes på høring med frist 10. mai 2020.

NKRFs forvaltningsrevisjonskomite og selskapskontrollkomite har utarbeidet forslag til revidert standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001) og ny standard for eierskapskontroll (RSK 002). Dette er et arbeid som ble satt i gang blant annet som følge av ny kommunelov.

Styret i NKRF har behandlet disse, og vedtatt og å sende dem på høring til NKRFs medlemmer med flere.

Høringsfristen for begge forslagene er 10. mai 2020. Høringssvar sendes post@nkrf.no.

Vi gjør også oppmerksom på at når det gjelder den reviderte standarden for forvaltningsrevisjon, har ett av medlemmene i forvaltningsrevisjonskomiteen en dissens. Morten Mjølsnes foreslår følgende:

Sammendraget
Nytt punkt 26. Sammendraget skal utformes med tanke på å gi de folkevalgte et best mulig beslutningsgrunnlag. Revisor bør få frem de viktigste forbedringsmulighetene som er funnet og drøfte aktuelle tiltak som kan oppnå dem.

Begrunnelse:
Utkastet til RSK 001 nevner ikke at rapportene våre skal være gode beslutningsgrunnlag for de folkevalgte. Dette er etter min vurdering avgjørende viktig å få inn. Dette er kanskje det viktigste grepet for styrke forvaltningsrevisjonen ytterligere.

__________________________

Lenker til høringsdokumentene: