Fagkomitemøte i GKRS

Fagkomiteen i Foreningen for god kommunal regnskapskikk (GKRS) hadde møte 31. mars 2020 via Skype.

Fagkomiteen behandlet følgende saker:

Fagkomiteens arbeidsplan for 2020
Som følge av den pågående situasjonen med restriksjoner mht. møte- og reisevirksomhet, ble fagkomiteens arbeidsplan revidert. Antatt lettere saker prioriteres framfor tyngre saker som krever grundigere diskusjoner. Videre arbeid med standard om konsolidert årsregnskap går som planlagt. Videre prioriteres saker som investeringer i IT-løsninger og dekomponering av anleggsmidler.

Investeringer i IT-løsninger
Fagkomiteen jobbet med problemnotat om kommunenes investeringer i IT-løsninger. Det er flere ulike eksempler på nye måter å anskaffe IT-løsninger på som er aktuelle. Særskilt aktuelt er at det nå legges mye ressurser i utvikling av nye løsninger. Et sentralt problemområde blir da å avgrense utgifter til forskning og utvikling, som vil være driftsutgifter i kommuneregnskapet, mot egenutvikling av programvare/digitale løsninger, som kan være investeringsutgifter.

Det også flere andre aktuelle problemstillinger knyttet til dette. GKRS planlegger å utarbeide et notat om disse regnskapsmessige problemstillingene.

Koronaviruset – konsekvenser for kommuneregnskapet
Fagkomiteen drøftet om det er aktuelt for GKRS å komme med informasjon om den situasjonen som har oppstått som følge av spredningen av koronavirus. Denne situasjonen har oppstått etter balansedagen, og vil derfor ikke ha betydning for årsregnskapet for 2019. Fagkomiteen mente det ikke var nødvendig for GKRS å gi noe informasjon om dette.

Det kan oppstå regnskapsmessige problemstillinger som vil ha betydning for regnskapet for 2020. Det er imidlertid for tidlig å si noe om dette på nåværende tidspunkt.

Kilde: GKRS

https://www.gkrs.no/fagkomiteens-mote-31-mars-2020/