Endring i den reduserte satsen for merverdiavgift fra 12 til 6 prosent

Skatteetaten med prinsipputtalelse om hvordan reduksjonen i lav momssats skal håndteres.

Lav sats for persontransport, ferging av kjøretøyer, overnatting, allmennkringkasting samt adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre er redusert fra 12 til 6 prosent fra og med 1. april til og med 31. oktober 2020.

Etter merverdiavgiftsloven § 22-1 første ledd skal merverdiavgift beregnes etter de regler og satser som gjelder på tidspunktet for leveringen og uttaket. På grunn av den hurtige innføringen av den midlertidige satsreduksjonen, vil mange virksomheter ha praktiske utfordringer med å fakturere med ny sats på 6 prosent fra 1. april. I tilfeller der merverdiavgift er oppgitt med et for stort beløp i salgsdokumentasjon, skal beløpet betales inn til staten. Dette følger av merverdiavgiftsloven § 11-4. Betaling kan unnlates dersom feilen rettes overfor kjøperen.

I Prop. 67 S (2019-2020) er det lagt til grunn at det vil anses som statsstøtte i strid med EØS-avtalen hvis staten ved en satsreduksjon frafaller sitt krav på differansen mellom oppkrevd merverdiavgift 12 prosent og 6 prosent for omsetning som allerede har skjedd.

Skatteetaten har kommet med avklaringer rundt følgende forhold:

  • forskuddsfakturering
  • etterskuddsfakturering
  • kreditnotaer
  • mva-meldingen og innberetningen av satsendringen
  • fradragsrett for inngående merverdiavgift

Her kan du lese hele prinsipputtalelsen fra Skatteetaten:

https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/prinsipputtalelser/endring-i-den-reduserte-satsen-for-merverdiavgift-fra-12-til-6-prosent/