Innsyn og undersøkelser i selskaper o.l krever en avtalerettslig forpliktelse mellom kommunen og privat leverandør

KMD med tolkningsuttalelse til Oslo kommunerevisjon om forståelsen av kommuneloven § 23-6 femte ledd, jf. § 24-10.

Kommuneloven § 23-6 femte ledd slår fast at "Kontrollutvalgets innsynsrett og rett til å foreta undersøkelser etter første og andre ledd gjelder på tilsvarende måte overfor andre virksomheter som utfører oppgaver på vegne av kommunen eller fylkeskommunen.". Videre heter det at "Innsynet og undersøkelsene skal imidlertid bare omfatte det som er nødvendig for å undersøke om kontrakten blir oppfylt.".

I forespørselen legger Kommunerevisjonen i Oslo til grunn at kommuneloven § 23-6 femte ledd ikke gir kontrollutvalget og revisor grunnlag for innsyn og undersøkelser i private barnehager. Kommunerevisjonen peker i den forbindelse på at det ikke foreligger en avtalerettslig forpliktelse mellom kommunen og barnehagen.

Kommunerevisjonen ber om en tilbakemelding fra departementet om det er riktig forståelse at det må foreligge en avtalerettslig forpliktelse for å komme inn under bestemmelsen i kommuneloven § 23-6 femte ledd.

KMD peker i uttalelsen på at ifølge lovens ordlyd (første punktum) er det virksomheter som utfører oppgaver på vegne av kommunen, som er omfattet. Av andre punktum følger det forutsetningsvis at det må foreligge en kontrakt mellom kommunen og virksomheten. Lovens ordlyd taler dermed klart for at det må foreligge en avtale eller kontrakt mellom kommunen og virksomheten for at innsynsretten etter bestemmelsen kan gjøres gjeldende.

Forarbeidene trekker i samme retning. Gjennomgående bruker både NOU 2016: 4 Ny kommunelov og Prop. 46 L (2017–2018) uttrykk som "avtale" og "kontrakt" for å beskrive grunnlaget for innsynsretten.

Departementet legger etter dette til grunn at det må foreligge en avtale eller kontrakt mellom kommunen og den aktuelle virksomheten for at kommuneloven § 23-6 femte ledd skal kunne komme til anvendelse.

Departementet legger etter dette til grunn at det må foreligge en avtale eller kontrakt mellom kommunen og den aktuelle virksomheten for at kommuneloven § 23-6 femte ledd skal kunne komme til anvendelse.

§ 23-6 Innsyn og undersøkelser i selskaper o.l. gjelder for kontrollutvalget. Tilsvarende bestemmelse for revisor er tatt inn i § 24-10 Innsyn og undersøkelser i selskaper o.l. hvor det heter at "Bestemmelsene om innsyn og undersøkelser i selskaper o.l. i § 23-6 gjelder på tilsvarende måte for kommunens eller fylkeskommunens revisor".

Kilde KMD:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-23-6-innsyn-og-undersokelser-i-selskaper-o.l/id2698217/