Handlingsplan for bærekraftsmålene – kommunesektoren er klar til å bidra

Regjeringen vil legge frem en stortingsmelding med forslag til nasjonal handlingsplan for å oppnå FNs bærekraftsmål. Norske kommuner og fylkeskommuner er klare til å bidra, sier styrelederen i KS.

FNs 17 bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å sikre sosial rettferdighet, god helse, stanse tap av naturmangfold og klimaendring. Det legges avgjørende vekt på å se miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng, og tilgang til rettsvern for alle, med velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle områder.

Bærekraftmålene berører alle deler av kommunesektorens arbeid. FN har selv anslått at to tredeler av de 169 delmålene bare kan nås med aktiv involvering av kommunesektoren.

Mange kommuner og fylkeskommuner legger bærekraftmålene til grunn for sitt strategiske planarbeid både for å ivareta et bærekraftig tjenestetilbud og framtidsrettet samfunnsutvikling. Dette er også i tråd med nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019 – 2023. I dialog med medlemmene har KS sett på hvordan de kan motivere, støtte og heie på medlemmenes arbeid for å utvikle innovative og gode tjenester til innbyggerne og inkluderende lokalsamfunn ved hjelp av bærekraftmålene. Det arbeides med å oversette de globale målene til en lokal kontekst, utvikle målesystemer for framgang, skape arenaer for nettverk og erfaringsdeling, samt oppmuntre til politisk engasjement, endringsvilje og forankring.

For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap. Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling. Kommunene samarbeider allerede med næringslivet, med universiteter og høyskoler, med frivillige organisasjoner og innbyggerne for skape et grønnere og mer bærekraftig samfunn slik at velferden kan bevares. En samlet kommunesektor har bærekraftig utvikling som et gjennomgående mål.

Satsningen «Bærekraftløftet» er en felles dugnad som tar utgangspunkt i det enorme tempoet på arbeidet ute i kommunene og fylkeskommunene. Her har flere kommuner, fylkeskommuner, organisasjoner og bedrifter sammen med KS innledet samarbeid med FN om smart bærekraftig utvikling av byer og lokalsamfunn. Hensikten er å forene krefter slik at Norge kan være med å nå ambisjonene i Agenda 2030. Alle som kan og vil er invitert inn på tvers av sektorer. Resultater og løsninger fra Norge kan bidra til bærekraftig verdiskaping nasjonalt gjennom overføring av kunnskap og løsninger til byer og lokalsamfunn i hele verden.

Kommunesektorens ambisjoner om å nå målene om bærekraftig utvikling og erfaringene fra den brede satsingen «Bærekraftløftet» vil være et godt utgangspunkt for arbeidet med en nasjonal handlingsplan. Norske kommuner og fylkeskommuner har gjennom sitt engasjement med bærekraftsmålene fått betydelig erfaring og kunnskap som med fordel kan deles med nasjonale myndigheter.

Kilde: KS

https://www.ks.no/fagomrader/samfunnsutvikling/barekraft/handlingsplan-for-barekraftsmalene--kommunesektoren-er-klar-til-a-bidra/