Hvor mye pendling er det mellom kommuner?

Mange personer bor i en kommune og jobber i en annen. Statistisk sentralbyrå (SSB) har utarbeidet en grafisk fremstilling av pendlingsstrømmer mellom kommuner.

Tallene er hentet fra den registerbaserte sysselsettingsstatistikken og statistikkbanktabell 03321 og viser hvor mange sysselsatte som pendler mellom kommuner. Tallene sier ikke noe om når eller hvor ofte man pendler, eller om man f.eks. har hjemmekontor.

Med pendling menes her at man bor i en kommune (bostedskommunen) og arbeider i en annen (arbeidsstedskommunen). Bostedskommune er kommunen man er bosatt ifølge Folkeregisteret, mens arbeidssted bestemmes av beliggenhetsadressen til virksomheten hvorpersonen arbeider.

Tall for 4. kvartal 2019 viser at 36 prosent av alle sysselsatte jobbet i en annen kommune enn den de var bosatt i. Dette tilsvarer nærmere 960 000 personer. De resterende 1 740 000 jobber og bor i samme kommune.

Kilde: SSB

https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/hvor-mye-pendling-er-det-mellom-kommuner