GKRS' årsmelding for 2019

Årsmøtet 2020 i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har fastsatt foreningens årsmelding for 2019.

Årsmeldingen består av styrets årsrapport, årsregnskap og revisjonsberetning.

GKRS hadde et aktivt år i 2019. Aktiviteten besto i stor grad av tilpasninger av de kommunale regnskapsstandardene til ny kommunelov. Alle kommunale regnskapsstandarder, med unntak av KRS nr. 7 Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen, ble oppdatert til ny kommunelov og er gjort gjeldende fra regnskapsåret 2020. KRS nr. 6 om noter og årsberetning er opphevet fra samme tid, som følge av at notekravene i budsjett- og regnskapsforskriften er betydelig utvidet.

Kilde: GKRS

https://www.gkrs.no/arsmelding-for-2019/