Nye veiledere fra KMD

KMD har utarbeidet veiledere til tre av forskriftene til kommuneloven.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet veiledere til følgende forskrifter til kommuneloven:

Forskriften utfyller bestemmelsene i kommuneloven § 16-1 om rapportering til KOSTRA og bestemmelsen om rapportering i lov 29.1.1999 nr. 6 om interkommunale selskaper (IKS-loven) § 42. Forskriften gjelder således for rapporteringen til KOSTRA både fra kommuner og fylkeskommuner, herunder virksomheter opprettet i medhold av kommuneloven, og fra interkommunale selskaper opprettet i medhold av IKS-loven. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2020, og gjelder fra og med rapporteringen for 2020 som foretas i 2021.

Forskriften utfyller bestemmelsene i kommuneloven § 14-19 om garantier og § 14-13 om finans- og gjeldsforvaltning, og gjelder fra og med 1. januar 2020.

Forskriften utfyller bestemmelsene i kommuneloven § 16-2 om kommunalt rapporteringsregister (KOR), og gjelder fra og med 1.1.2020.