Lukking av formannskapsmøte – hjemmel og saksbehandling

Sivilombudsmannen har vurdert lukking av deler av et formannskapsmøte i Narvik kommune.

Av konklusjonen i saken framkommer det at Sivilombudsmannen har kommet til at det var hjemmel for å lukke møtet.

Lukking av et møte i et folkevalgt organ skal besluttes ved vedtak etter forutgående debatt. Slik saken er opplyst, er det begrunnet tvil om kommunen fulgte saksbehandlingsreglene for lukking av møtet.

Ut fra møteprotokollen er det uklart hvilke deler av møtet som ble lukket og med hvilken hjemmel. Ombudsmannen er i tvil om kommunen har vist til riktig hjemmel i kommuneloven. Møteprotokollen er ikke i tråd med kommunelovens regler for føring av møtebok.

Kilde: Sivilombudsmannen

https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/lukking-av-formannskapsmote-hjemmel-og-saksbehandling/