Nytt fra Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS)

Styret har oppdatert og tilpasset KRS nr. 7 Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen til ny kommunelov med forskrifter. I tillegg er noen notater vedtatt opphevet.

De øvrige kommunale regnskapsstandardene ble oppdatert i 2019, mens det ble varslet at oppdateringen av KRS nr. 7 skulle avvente oppdatering av rammeverket for kommuneregnskapet. Videre arbeid med rammeverket er utsatt til høsten, og det er derfor gjort en oppdatering av KRS nr. 7. Etter at rammeverket er oppdatert, vil KRS nr. 7 bli vurdert på nytt.

Forarbeidene til kommuneloven drøfter regnskapsføring av flerårige tilskudd til andre, jf. NOU 2016:4 kapittel 19.7.3.4. Utvalgets vurderinger er på generelt grunnlag innarbeidet i KRS nr. 7 gjennom et tillegg i punkt 3.1.2 nr. 6 om selvpålagte forpliktelser som følger av bevilgninger eller vedtak.

Krav til faste noteopplysninger er uttømmende regulert i budsjett- og regnskapsforskriften §§ 5-10 til 5-14. De punktene som omhandlet krav til noteopplysninger i KRS nr. 7 er derfor tatt ut. GKRS viser imidlertid til kravet i forskriften § 5-15 om noteopplysninger om andre forhold som er vesentlige for vurderingen av den økonomiske utviklingen og stillingen.

Den oppdaterte standarden gjøres gjeldende fra og med regnskapsåret 2020.

Som følge av ny kommunelov har foreningen også gjort en vurdering av behovet for å oppdatere notater utgitt av GKRS. Flere notater vil bli oppdatert, mens enkelte vil bli innarbeidet i for eksempel rammeverket eller som vedlegg til standarder. Arbeidet med dette vil bli prioritert i 2021.

Følgende notater er imidlertid vurdert ikke lenger å være aktuelle, og er derfor vedtatt opphevet:

  • Avdragsfond etter de tidligere regler
  • Rente- og avdragsfrie utlån i kommunenes balanser
  • Klargjøring av prinsipper i forbindelse med kommunenes gjennomgang og tilpasning av egne leieavtaler m.v til KRS 8 Leieavtaler

Kilde: GKRS

https://www.gkrs.no/oppdatert-krs-nr-7/