Kommuneproposisjonen 2021, revidert nasjonalbudsjett 2020 og koronatiltak fase 3

Rundskriv H-3/21 fra KMD. Krav om revisorattestasjon av øremerket tilskudd til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur.

Dette rundskrivet orienterer om Stortingets behandling av Kommuneproposisjonen 2021 (Prop. 105 S (2019–2020)), jf. Innst. 383 S (2019–2020) fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Samtidig med Kommuneproposisjonen 2021 la regjeringen fram Revidert nasjonalbudsjett 2020; Meld. St. 2 (2019–2020) og Prop. 117 S (2019–2020) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2020, jf. Innst. 360 S (2019–2020) fra finanskomiteen.

Hovedtrekkene i det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2021 er følgende:

  • Realvekst i de frie inntektene til kommunesektoren på mellom 2 og 2,4 mrd. kroner.
  • Kommunene får mellom 1,6 og 2 mrd. kroner av veksten i de frie inntektene.
  • Fylkeskommunene får 400 mill. kroner i vekst i frie inntekter i 2021.
  • Realvekst i de samlede inntektene i størrelsesorden 1,4 til 1,9 mrd. kroner.
  • Stortinget vedtok en samlet skjønnsramme på 1 377 mill. kroner i tråd med framlegget i Kommuneproposisjonen 2021.

Det blir innført et øremerket tilskudd til kommunesektoren på 2,5 milliarder kroner over kapittel 576, post 60 til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur. Formålet med tilskuddet er å bidra til økt aktivitet i bygg- og anleggsbransjen, og dessuten å henta inn noe av vedlikeholdsetterslepet i kommunene.

Kommunene må i etterkant gi en samlet rapportering til fylkesmannen om bruken av tilskuddet. Ubrukte midler som følge av at tiltak ikke har blitt satt i gang i 2020, må betales tilbake.

Revisor skal attestere at midlene har blitt brukt i tråd med kriteriene, eventuelt også oppgi hvilket beløp som skal betales tilbake.

Revisor skal attestere at midlene har blitt brukt i tråd med kriteriene, eventuelt også oppgi hvilket beløp som skal betales tilbake. For kommuner der tilskuddet utgjør mindre enn 500 000 kroner, er det likevel ikke krav om revisorattestasjon.

Kilde: KMD

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kommuneproposisjonen-2021-revidert-nasjonalbudsjett-2020-og--koronatiltak-fase-3/id2721180/