Den midlertidige fjernmøteforskriften forlenges ikke

Kontrollutvalg kan likevel fortsette med fjernmøter etter 1. august, forutsatt at kommunestyret eller fylkestinget beslutter det.

På bakgrunn av situasjonen og vedtatte tiltak for å hindre spredning av Covid-19 i begynnelsen av mars, fastsatte regjeringen 13. mars 2020 en midlertidig forskrift som skulle lette gjennomføringen av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner. Forskriften har en bestemmelse som sier at den oppheves 1. august 2020.

Landet har begynt å åpne opp, og det kan nå være forsamlinger på inntil 200 personer forutsatt at det er mulig å holde 1 meters avstand. Det betyr at folkevalgte organer igjen kan ha fysiske møter og allmennheten kan også være til stede. Videre mener departementet at den vide adgangen til fjernmøter i kommuneloven § 11-7 er tilstrekkelig for at kommunene og fylkeskommunene kan benytte seg av fjernmøter i tiden fremover selv om forskriften ikke forlenges.

Etter de vanlige bestemmelsene i kommuneloven kan nemlig alle organer, også kommunestyret og fylkestinget, ha fjernmøte i nesten alle saker. Departementet mener unntakene i den midlertidige forskriften ikke er nødvendige, og forskriften vil derfor ikke forlenges. Dersom smittesituasjonen endrer seg, og det innføres nye tiltak som vanskeliggjør mulighetene for fysiske møter, vil departementet vurdere om hele eller deler av forskriften skal gjeninnføres.

Dette innebærer at kontrollutvalg kan fortsette med fjernmøter også etter 1. august 2020, forutsatt at kommunestyret eller fylkestinget beslutter det, jf. koml. § 11-7 første ledd.

Forskrift om fjernmøter og skriftlig saksbehandling av 13. januar 1993 nr. 4035, som forbød kontrollutvalg å avholde fjernmøter, ble opphevet med forskrift av 13. mars 2020 nr. 278. Dette innebærer at kontrollutvalg kan fortsette med fjernmøter også etter 1. august 2020, forutsatt at kommunestyret eller fylkestinget beslutter det, jf. koml. § 11-7 første ledd.