Vil åpne for å oppløse kommunale boligstiftelser

Regjeringen foreslår å endre stiftelsesloven for å åpne for å oppløse kommunale boligstiftelser.

Den foreslåtte lovendringen vil forbedre mulighetene kommunene har til å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Lovforslaget er sendt på høring med frist 2. oktober 2020.

Det er i dag om lag 120 kommunale boligstiftelser. De fleste ble etablert på 80- og 90-tallet, da staten ga økonomiske insentiv til å skille ut dette arbeidet i stiftelser. Formålet til stiftelsene harmonerer langt på vei med den forpliktelsen kommunen har etter sosialtjenesteloven til å medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte.

De økonomiske insentivene er falt bort, og stiftelsesloven setter i dag et strengere skille mellom oppretter og stiftelsen enn da stiftelsene ble oppretter.

Les også: Regjeringen åpner for å oppheve kommunale boligstiftelser (KS)

Muligheten til å oppløse stiftelser vil gi større kommunalt selvstyre. For de kommunene som velger å oppløse stiftelsene, vil forvaltningen av boligene bli en del av de ordinære prioriteringene til kommunen.

Kilde: NFD og KMD

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-side/id2721829/