Høy grad av tillit til kommunen

Målinger fra koronamonitoren viser at sju av ti har tillit til informasjon som kommer fra egen kommune. Tillitsnivået har holdt seg på et stabilt høyt nivå gjennom hele koronaperioden.

Målingene foretas av Norsk opinion som en del av koronamonitoren. Under koronaepandemien er nesten 40.000 nordmenn spurt om tillit til informasjonen som kommer via egen kommune. Totalt oppgir 70 prosent av befolkningen at de har tillit til informasjonen som kommer via kommunen sin. 11 prosent er uenig, mens 19 prosent sier verken eller.

Kvinner har noe høyere tillit til informasjonen via kommunen enn menn, henholdsvis 75 og 66 prosent. Tilliten øker også noe med alderen. Høyest tillit har personer over 60 år. I denne aldersgruppen oppgir 75 prosent at de har tillit til informasjonen fra kommunen. Lavest tillit har aldersgruppen 30-39 år, der 66 prosent oppgir å ha tillit til informasjonen.

På oppdrag fra Arendalsuka har Respons analyse målt tillit til offentlige institusjoner. Resultater fra denne målingen (Tillitsbarometeret) er sammenfallende med tendensen fra Opinions koronamonitor. Det generelle bildet er at tilliten til institusjonene i det norske demokratiet har økt fra i fjor. Målingen er foretatt for tredje året på rad.

Les også: Koronakrisen: tilliten til de styrende styrket (Arendalsuka)

Mens det i 2019 framkom en markant nedgang i tilliten til Regjeringen, er denne i 2020 markant økt igjen. Også når det gjelder tillit til Stortinget viser undersøkelsen en tydelig økning. Undersøkelsen omfatter også folks tillit til kommunestyret i egen kommune. Her vises det svak økning - 63 prosent av de spurte - mot 60 i fjor, gir karakteren 6 eller mer på en skala fra 1 til 10. Når det gjelder folks vurdering av viktighet i det norske demokratiet, er også det svært høyt for kommunestyret sin del - 82 prosent gir karakter 6 eller høyere. Dette er det samme som i 2019. Synet på viktighet av kommunestyret i egen kommune ligger altså stabilt høyt.

Når det gjelder spørsmålet om hvilken kanal folk vil bruke for å fremme sine synspunkter er det fortsatt slik at folkevalgte i egen kommune er den kanalen som flest oppgir, selv om det er en liten nedgang fra 2019.

Kilde: KS

https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/lokaldemokrati/hoy-grad-av-tillit-til-kommunen/