Revidert RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon og ny RSK 002 Standard for eierskapskontroll, er vedtatt

Begge standarder ble behandlet og vedtatt av NKRFs styre i møte 12. august, og de trer i kraft med virkning for prosjekter der oppstartbrevet er sendt etter 30. september 2020.

Ny kommunelov og forskrift om kontrollutvalg og revisjon har medført et behov for å revidere standarden for forvaltningsrevisjon. I tillegg definerer ny lov eierskapskontroll som en revisjonsoppgave som skal utføres i tråd med god kommunal revisjonsskikk. Dermed ble det også et behov for å etablere en egen standard for denne oppgaven.

NKRFs forvaltningsrevisjonskomite og selskapskontrollkomite skal i løpet av høsten sammen utarbeide en felles veileder for standardene, med kommentarer til de enkelte punktene. Standardene er samordnet og likelydende, både i språk, struktur og innhold, så langt det passer og er formålstjenlig.

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon må forstås som de helt grunnleggende krav som skal tilfredsstilles for at arbeidet skal kunne betegnes som en forvaltningsrevisjon. Det har vært et vesentlig hensyn i arbeidet at etterlevelsen av standardens punkter i størst mulig grad skal la seg kontrollere. Alle punktene i standarden angir nå obligatoriske minimumskrav.

Når det gjelder RSK 002 Standard for eierskapskontroll, gis det rom for at eierskapskontroller er enklere enn forvaltningsrevisjon, samtidig som standardens krav er innenfor kommunelovens rammer for denne oppgaven. Tema og problemstillinger i en eierskapskontroll er mer enhetlig og forhåndsgitt enn i forvaltningsrevisjon, og det er særlig gjennom metodevalg at arbeidsomfanget bestemmes.