HØRING – lov om midlertidige unntak fra kommuneloven og lov om interkommunale selskaper

De midlertidige lovendringene skal legge til rette for en fleksibel møteavvikling i folkevalgte organer og interkommunale selskaper.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår en midlertidig lov med ett unntak fra kommuneloven og ett unntak fra lov om interkommunale selskaper (IKS-loven).

Som følge av koronapandemien er det behov for fortsatt å legge særskilt til rette for en forsvarlig og fleksibel møteavvikling, både i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner og i interkommunale selskaper. De midlertidige lovendringene skal bidra til dette.

Departementet foreslår for det første at folkevalgte organer kan holde fjernmøter også i de tilfellene møtene skal lukkes. For det andre foreslår departementet at organer i interkommunale selskap skal kunne holde fjernmøter og benytte elektronisk signatur på møteprotokollene.

Forslagene er en videreføring/gjeninnføring av midlertidig lovgivning med tiltak for å avhjelpe konsekvensene av covid-19. Bestemmelsene bør komme på plass raskt for at de skal kunne gjelde i den perioden det er behov for denne type unntak. Departementet sender derfor forslagene på en begrenset høring med kort høringsfrist - mandag 14. september 2020.

Les også: NKRFs høringsuttalelse

Lenke til høringsdokumentene:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--lov-om-midlertidige-unntak-fra-kommuneloven-og-lov-om-interkommunale-selskaper/id2740397/