Læringsmiljøet betyr mye for resultatene til elevene

Hva kjennetegner de skolene og kommunene som bidrar mest til å løfte elevene faglig?

Det er ikke mulig å peke på enkelte faktorer, men læringsmiljøet og tett samarbeid mellom alle aktører er viktige stikkord, viser en ny rapport.

Ekspertgruppen for skolebidragsindikatorer ble satt ned av regjeringen høsten 2019, og skal omtale hva som kjennetegner de skolene og kommunene som lykkes best med å løfte kvaliteten i skolen. Ekspertgruppen har lagt fram en delrapport som presenterer et kunnskapsgrunnlag om det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet, skolebidragsindikatorene og forsking om hva som skal til for at skoler kan øke bidraget sitt til elevene sitt læringsutbytte. Våren 2021 kommer sluttrapporten med anbefalinger og tiltak som skal bidra til at skoleeiere og skoler bedre kan drive et systematisk arbeid for å løfte kvaliteten på opplæringen for elevene, og bidra til bedre læringsresultat.

Kjennetegn ved skoler som lykkes:

  • Skoleeier må ha kunnskap om skolene, være ambisiøs og støtte utviklingsarbeid på skolene. Skoleeier og skoleledelse må trekke i samme retning og samarbeide om utviklingen av kvalitet.
  • Både skoleeier, skoleledelse, lærere og elever må delta i arbeidet med skoleutvikling.
  • Ledelsen ved skolen må aktivt støtte det profesjonelle læringsfellesskapet mellom lærerne.
  • Kommuner og skoler trenger mer kompetanse i hvordan de skal bruke forsking og resultater i utviklingsarbeidet.
  • Et godt skolemiljø betyr mye for hvor mye elevene lærer og må ses i sammenheng med utviklingen av bedre skolekvalitet.

Ekspertgruppen peker i rapporten på at det er vanskelig å identifisere de faktorene som betyr mest for skolebidraget, det vil si hvor mye skolene bidrar til elevenes læring. Kvalitetsutvikling i skolen forutsetter tett samarbeid mellom skoleeiere, skoleledere og lærere. Det må være enighet mellom ulike nivå om felles mål, hva man skal gjøre, hvordan og hvorfor. Ekspertgruppen legger også vekt på at utvikling av kvalitet må skje i lys av lokale forhold på den enkelte skole.

Kilde: Kunnskapsdepartementet

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-rapport-om-kvalitet-i-skulen-laringsmiljoet-betyr-mykje-for-resultata-til-elevane/id2741758/