Nye internkontrollregler fra 1. januar 2021

Det nye regelverket om internkontroll i kommunene skal erstatte internkontrollreglene i en rekke sektorlover.

Storparten av den nye kommuneloven trådte i kraft høsten 2019, mens økonomibestemmelsene og enkelte andre kapittel trådte i kraft 1. januar 2020.

Reglene om internkontroll i den nye kommunelova er ennå ikke trådt i kraft, fordi det skal skje samtidig som oppheving eller endring av internkontrollbestemmelser i sektorlovene trer i kraft.

Stortinget vedtok å oppheve eller endre internkontrollbestemmelsene i sosialtjenesteloven, barnevernloven, krisesenterloven, folkehelseloven, introduksjonsloven og opplæringsloven i juni.

Les også: Orden i eget hus – Kommunedirektørens internkontroll (Kommunerevisoren)

Fra 1. januar 2021 er det kommuneloven kapittel 25 som regulerer krav om internkontroll med kommuneplikter.

Fra 1. januar 2021 er det kommuneloven kapittel 25 som regulerer krav om internkontroll med kommuneplikter.

Unntaket fra den samlede reguleringen er forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten 28. oktober 2016 nr. 1250, som fortsatt skal gjelde.

Kilde: KMD

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-internkontrollreglar-fra-1.-januar-2021/id2765986/