Gebyr for ulovlig direkte anskaffelse av isbanemaskiner

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har ilagt Trondheim et gebyr på 210 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av isbanemaskiner.

Trondheim kommune gjennomførte i 2017 en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale om leasing, administrasjon og forsikring av ulike kjøretøy. I august 2019 gjorde kommunen avrop på tre isbanemaskiner.

Klager anførte at anskaffelsen av isbanemaskinene utgjorde en ulovlig direkte anskaffelse, og viste til at kommunen ikke hadde inkludert CPV-koden for maskiner til isvedlikehold i kunngjøringen av rammeavtalen.

Ved kunngjøringen av rammeavtalen benyttet kommunen CPV-koder for finansielle tjenester og reparasjon og ombygging. Disse kodene, uttalte KOFA, var dekkende for de tjenestene som kommunen skulle kjøpe. Det var imidlertid ikke inkludert CPV-koder for kjøp av motorkjøretøy og maskiner, som er en vareanskaffelse, selv om hovedformålet med anskaffelsen var å sørge for at kommunen hadde kjøretøy og maskiner innenfor nærmere angitte kjøretøygrupper.

Med henvisning til Høyesteretts avgjørelse i Rt. 2008 s. 982 (Catch Communications) fant KOFA at en slik manglende gjengivelse av CPV-koder måtte likestilles med at kommunen ikke hadde kunngjort vareanskaffelsen. På denne bakgrunn kom KOFA til at ikke bare anskaffelsen av isbanemaskinene, men også øvrige leasingavtaler inngått i medhold av rammeavtalen, utgjorde ulovlige direkte anskaffelser.

Ettersom klagen konkret gjaldt avropet på isbanemaskiner, begrenset KOFA imidlertid gebyrgrunnlaget til å utgjøre verdien av dette avropet. Trondheim kommune ble ilagt et gebyr på ti prosent av avropets verdi, avrundet til 210 000 kroner.

Lenke til gebyrvedtaket i KOFA:

https://www.klagenemndssekretariatet.no/sak/2019-697