Gebyr for ulovlige direkte anskaffelser

KOFA har ilagt Hå kommune gebyr på 146 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av grusmasser og Ålesund kommunale eiendom KF et gebyr på 350 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av brakkemoduler.

Kontrakten i Hå kommune ble av kommunen ansett som en bygge- og anleggskontrakt under EØS-terskelverdi. Anskaffelsen ble derfor kunngjort i Doffin etter reglene i forskriften del II.

Slik KOFA så det, var kontrakten imidlertid en blandet anskaffelse om henholdsvis kjøp og transport av masser, hvor varekjøpet utgjorde kontraktens hovedelement. Kontrakten, som hadde en verdi på mellom 14 og 16 millioner kroner, skulle derfor ha vært kunngjort – i TED-databasen – som en varekontrakt etter reglene i forskriften del III. At de aktuelle grusmassene senere skulle brukes i kommunens bygge- og anleggsarbeider, endret ikke på denne vurderingen.

Inngåelsen av rammeavtalen utgjorde på denne bakgrunn en ulovlig direkte anskaffelse.

Med henvisning til at kontrakten antakeligvis først og fremst var av interesse for lokale leverandører, fant KOFA likevel at den manglende kunngjøringen i TED-databasen neppe hadde hatt betydning for konkurransen. Kommunen ble derfor ilagt et gebyr på fem prosent av avropenes verdi.

Les klagenemndas vedtak her >>

Slik KOFA så det, utgjorde kjøpet av brakkemodulene i Ålesund en varekontrakt. Kontrakten, som hadde en verdi på 3,5 millioner kroner, skulle derfor som utgangspunkt ha vært kunngjort i TED-databasen etter reglene i forskriften del III. Unntaksbestemmelsen som Ålesund kommunale eiendom KF viste til – som gjaldt forskriften del II – kom derfor ikke til anvendelse.

KOFA vurderte om den noenlunde tilsvarende unntaksbestemmelsen i forskriften del III, § 13-4 bokstav f, kom til anvendelse. Den aktuelle unntaksbestemmelsen gjelder i tilfeller hvor oppdragsgiver foretar et kjøp på særlig fordelaktige vilkår, hos en leverandør som har stanset forretningsførselen eller er i en tilsvarende prosess.

Når det gjelder stans av forretningsførselen hos valgte leverandør, var det ikke klart om leverandøren hadde stanset sin forretningsførsel på kjøpstidspunktet, og KF'et hadde ingen grunn til å tro at det var tilfellet. Det kommunale foretaket hadde heller ikke gjort en forsvarlig vurdering av om tilbudet til valgte leverandør var gitt på særlig fordelaktige vilkår. Det var ikke tilstrekkelig at foretaket hadde foretatt et søk etter brakkemoduler på internett, i annonser mv. og kun kontaktet én annen leverandør. KOFA mente også at foretaket burde sikret større notoritet om de undersøkelser som var foretatt.

Ålesund kommunale eiendom KF hadde på denne bakgrunn ikke godtgjort at man kunne unnta kjøpet av brakkeriggen fra kunngjøring. Unnlatelsen av å kunngjøre anskaffelsen, utgjorde dermed en ulovlig direkte anskaffelse.

Les klagenemndas vedtak her >>

Kilde: Klagenemndssekretariatet

https://www.klagenemndssekretariatet.no/