Trusselvurdering 2020

I sin trusselvurdering knytter ØKOKRIM truslene til de overordnede trendene globalisering, bærekraft, virtualisering samt pandemi og økonomisk usikkerhet.

I ØKOKRIMs trusselvurdering 2020 fremkommer det blant annet at:

  • Koronapandemien og økt økonomisk usikkerhet har skapt et handlingsrom for kriminelle opportunister som utnytter den sårbare situasjonen vi befinner oss i.
  • Pandemien og de økonomiske konsekvensene vil bli utnyttet til å bedra både privatpersoner og næringslivsaktører.
  • Kompensasjonsordningene til næringslivet vil sannsynligvis tiltrekke seg kriminelle med ønske om økonomisk profitt. Det er også sannsynlig at svindel med dagpenger vil øke som følge av koronapandemien.
  • Redusert oppdagelsesrisiko forbundet med konkurskriminalitet både under og etter koronapandemien, vil sannsynligvis bli utnyttet av kriminelle aktører.

Under overskriften "Korrupsjon i offentlig sektor" i trusselvurderingen skriver ØKOKRIM bl.a.:

Folks oppfatning av hva som kan betegnes som korrupsjon, er nok mer vidtrekkende enn det som følger av straffeloven. Det er generelt liten toleranse for maktpersoner som utnytter sin posisjon for å gi eller motta urettmessige særfordeler i Norge.

Det har de seneste årene blitt avslørt flere alvorlige korrupsjonssaker innenfor kommunale etater som plan- og bygg, samt saker knyttet til offentlige anskaffelser. Korrupsjon i offentlig sektor kan svekke tilliten til lokale styringsorganer og kan gi kriminelle tilgang til kommunale oppdrag.

Det er store variasjoner på kommunenivå når det gjelder håndheving av integritetssystemer. Det gjenstår en del arbeid før hele kommunesektoren er deltagende i et systematisk antikorrupsjonsarbeid. Norske kommuner er derfor sårbare for korrupsjon og korrupsjonsfaren er særlig til stede der privat sektor møter offentlig sektor.

Det vurderes at trusselen for korrupsjon i lokalforvaltningen, særlig rettet mot utbyggingsprosjekter i Norge, vil fortsette å være stor. Korrupsjonsfaren vil avhenge av kommunenes egeninnsats i eget antikorrupsjonsarbeid, graden av gode varslingskanaler, kontrollutvalg og solid varslervern.

Det vurderes at trusselen for korrupsjon i lokalforvaltningen, særlig rettet mot utbyggingsprosjekter i Norge, vil fortsette å være stor. Korrupsjonsfaren vil avhenge av kommunenes egeninnsats i eget antikorrupsjonsarbeid, graden av gode varslingskanaler, kontrollutvalg og solid varslervern.

OECD anser anskaffelser som ett av de viktigste risikoområdene for korrupsjon internasjonalt. Regelverket for offentlige anskaffelser er preget av mange konkrete vurderinger og stor bruk av innkjøpsfaglig skjønn. Denne skjønnsutøvelsen øker risikoen for misbruk av regelverket. I Sverige mener tre av ti tilbydere i offentlige anbudskonkurranser at de har tapt kontrakten på grunn av korrupsjon. Også i Norge er det en trussel at kriminelle aktører får innpass ved anbudskonkurranser.

I dagens situasjon med pandemiutbruddet, har mange blitt tildelt nye roller uten inngående kompetanse om antikorrupsjonsarbeid. Det kan øke risikoen for korrupsjon.

Kilde: ØKOKRIM

https://www.okokrim.no/trusselvurdering-2020.540514.no.html