Revisjon til samfunnets beste

Gratulerer med 75-årsjubileumet! 75 år på vakt for fellesskapets verdier er en bragd de færreste kan skryte av.

Norges Kommunerevisorforbund og dets medlemmer fortjener derfor både anerkjennelse og oppmerksomhet for jobben dere har gjort gjennom alle disse årene, og ikke minst den jobben dere gjør hver dag.

2020 vil bli husket for koronapandemien. Det har vært noen krevende måneder for oss alle – både som enkeltmennesker, lokalsamfunn og nasjon. Gjennom hele krisen har det vært viktig for regjeringen å stille opp for kommunene. Ikke bare økonomisk, men også ved å vedta lover og forskrifter som er tilpasset situasjonen.

For eksempel har det vært behov for å gi utsettelser av frister etter kommuneloven, og det har vært nødvendig å tillate møter i folkevalgte organer digitalt. Den ekstraordinære krisen som oppsto, krevde raske tilpasninger i eksisterende regelverk.

NKRF har bidratt i dette arbeidet, blant annet med å synliggjøre behovet for å forlenge flere lovfastsatte frister. Dere har bidratt til at myndighetene vet hvor skoen trykker, slik at vi kunne gjøre noe med det. God dialog og samarbeid mellom departementet og aktører som skal praktisere regelverket, som for eksempel NKRF, har vært helt avgjørende.

Vi vet ennå ikke hvilken betydning pandemien vil ha på lengre sikt. Men vi kan være ganske sikre på at den vil endre noen deler av vår måte å tenke på. Jeg er opptatt av at vi lærer av krisen og vurderer om noen av de midlertidige regelverksendringene også bør gjelde permanent.

Norge har hatt gode forutsetninger for å håndtere denne krisen. En av årsakene er at Norge er et land med høy grad av tillit. Vi har tillit både mellom innbyggerne, og mellom innbyggerne og de som styrer. Denne tilliten sørger for at vi samhandler med hverandre, at vi har et velfungerende demokrati med relativt små motsetninger, og at vi kan omstille oss sammen når det er nødvendig. Under koronakrisen har vi nytt godt av tilliten som har vært bygget opp gjennom mange generasjoner. Men vi vet at tillit bygges millimeter for millimeter, og rives ned i kilometer. Vi må derfor hele tiden jobbe for å bevare den og styrke den.

Et viktig bidrag er å lage et godt regelverk som gir åpenhet og trygghet for at folkevalgte organer forvalter fellesskapets ressurser på en god og effektiv måte, og derved skaper tillit hos innbyggerne. Et annet viktig bidrag er kontrollen fra faglig kompetente revisorer som fører til at vi alle kan være trygge på at kommunene bruker midler og fatter vedtak innenfor gjeldende regelverk.

Et annet viktig bidrag er kontrollen fra faglig kompetente revisorer som fører til at vi alle kan være trygge på at kommunene bruker midler og fatter vedtak innenfor gjeldende regelverk.

NKRFs slagord er "På vakt for fellesskapets verdier". Gjennom 75 år har dere og alle medlemsorganisasjonene deres vært på vakt, og bidratt til å skape og opprettholde tillit mellom norske kommuner og folk flest. Dette har vært viktig for hver enkelt kommunene, men ikke minst for samfunnet som helhet.

Å være revisor handler ofte om å tørre. Man kan komme bort i ubehagelige saker. Jeg vil gi honnør til alle de revisorene som tør å påpeke feil, mangler og misligheter når det er på sin plass. Det kan være ubehagelig der og da, men jeg er overbevist om at en revisjon som er med på å kaste lys over uheldige forhold, er en revisjon som viser at systemet virker. Det er et viktig bidrag til å bevare tilliten i vårt samfunn.

Høsten 2019 trådte den nye kommuneloven i kraft. Blant endringene er flere nye regler som skal legge til rette for god egenkontroll i kommunene. God egenkontroll skal bidra til at kommunens oppgaver utføres til det beste for innbyggerne, at myndighetsutøvelsen er lovlig, og at fellesskapets ressurser brukes på en hensiktsmessig måte. Jeg håper den nye loven vil legge til rette for en styrket egenkontroll i kommunene, og at kommunestyrene vil være sitt ansvar bevisst som øverste kontrollorgan. Jeg håper også at loven gir dere som skal utføre kontrollen de riktige og tilstrekkelige verktøy for å gjøre en god jobb.

Selv om kommunestyret er det øverste kontrollorganet i kommunen, gjøres selve kontrollhandlingene andre steder i den kommunale virksomheten. Det er helt essensielt at det er et godt samspill mellom det folkevalgte kontrollutvalget, inkludert sekretariatet, og revisjonen. Også her er tillit og respekt for hverandres roller viktig for å få gode resultater.

Det er helt essensielt at det er et godt samspill mellom det folkevalgte kontrollutvalget, inkludert sekretariatet, og revisjonen.

Revisjonsrapportene er viktige styringsdokumenter for de folkevalgte. Det er helt nødvendig at de kan stole på det som står i regnskapet, at bevilgningene er benyttet i samsvar med det kommunestyret bestemte i budsjettet og at de har rom til å gjøre prioriteringer i neste års budsjett. Og at man har muligheten til å følge med på hvordan kommunen bruker ressursene sine. Ofte kan også mediene avdekke kritikkverdige forhold, noe som kan være viktige bidrag til revisjonen.

En sunn og effektiv økonomi er en forutsetning for at kommunene skal kunne tilby gode tjenester til innbyggerne. Det er spesielt viktig hvis kommunene skal lykkes med å utvikle flere digitale, sammenhengende og skreddersydde tjenester av enda høyere kvalitet. Fremover kan vi vente oss strammere budsjetter, og da blir det enda viktigere med en sunn og effektiv kommuneøkonomi. Dessuten forvalter kommunene fellesskapets ressurser, og derfor er det et mål i seg selv at forvaltningen er god.

Den nye kommuneloven gjeninnfører et nytt obligatorisk kontrolltiltak. Fremover får revisor i oppgave å se etter om kommunens økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med lover, forskrifter og vedtak. Det betyr at revisor skal kontrollere for eksempel om selvkostprinsippet overholdes og at anskaffelser bygger på konkurranse. Å pålegge revisoren denne plikten vil styrke kontrollen med en del av kommunens aktiviteter på viktige områder.

Den nye kommuneloven må virke en stund til før vi kan konkludere, men jeg er sikker på at NKRF vil ha en viktig stemme i disse vurderingene.

Vi i Kommunal- og moderniseringsdepartementet har god kontakt og et godt samarbeid med NKRF. Fremover vil vi følge med på om reglene er gode og forståelige, og om de er egnet til å oppnå formålet sitt. Den nye kommuneloven må virke en stund til før vi kan konkludere, men jeg er sikker på at NKRF vil ha en viktig stemme i disse vurderingene. Jeg har tro på at den nye kommuneloven gir dere et godt grunnlag for deres viktige arbeid fremover. Det er ingen grunn til å tro at arbeidet blir mindre viktig de neste 75 årene!

___________________________________________

Nikolai Astrup har vært kommunal- og moderniseringsminister siden januar 2020. Han kom med i Erna Solbergs regjering i 2018, og har tidligere både vært utviklingsminister og digitaliseringsminister. Han ble valgt inn på Stortinget fra Høyre i Oslo i 2009.

Lenke til Kommunerevisoren nr. 6/2020:

https://www.nkrf.no/kommunerevisoren/2020/6

Denne artikkelen ble publisert i Kommunerevisoren nr. 6/2020