Ny økonomiforskrift for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke

KA inviterer til webinar om den nye økonomiforskriften 12. november 2020.

Det skjer en del endringer i lover og forskrifter som får konsekvenser på regnskapsområdet i kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke. En stor del av de kirkelige fellesråd i Norge får sine regnskaper revidert av kommunens revisor.

De to viktigste endringer som berører økonomi og regnskap er:

  • Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) - Prop. 130 L (2018-2019)
  • Ny forskrift om økonomiforvaltningen i sokn i Den norske kirke (Økonomiforskriften)

Dagens kirkelov opphører ved utgangen av 2020 og erstattes av Trossamfunnsloven hvor et eget kapittel 3 omhandler Den norske kirke. Bestemmelsene i kirkeloven med konsekvenser for økonomiområdet er i stor grad videreført i kapittel 3 i ny trossamfunnslov.

Som en konsekvens av ny lov, og ny budsjett- og regnskapsforskrift for kommuner, ble det igangsatt arbeid med revisjon av gjeldende økonomiforskrift for kirkelige fellesråd og menighetsråd. Et utkast til ny forskrift har vært på høring med høringsfrist 12. oktober 2020

NKRF har vært representert i en arbeidsgruppe som BFD har nedsatt i arbeidet med ny forskrift, og NKRF har avgitt egen høringsuttalelse til forskriftsutkastet. Som mye annet har koronapandemien forsinket fremdriften i arbeidet med forskriften, men departementet opplyser at en ferdig forskrift etter planen vil være klar i begynnelsen av desember, med virkning fra 2021.

KA vil gjennomføre et nettkurs/webinar 12. november 2020 kl. 12.30 - 13.30 med nærmere informasjon om foreliggende utkast til økonomiforskrift, hvor også revisorer for kirkelige fellesråd og menighetsråd er målgruppe.

Lenke til webinaret med påmeldingsinformasjon:

https://webportal.ka.no/Course/Main/CourseDetails?courseid=0639de02-4bb1-ea11-a812-000d3ab878dc