Rapportering av årsregnskap til KOSTRA for regnskapsåret 2021

KMD har publisert veilederen til kontoplanen i KOSTRA for 2021.

Hovedveilederen gir informasjon om og retningslinjer for inndelingen i funksjoner og arter (ressursbruken i kommunene) i regnskapsrapporteringen i KOSTRA. Fylkesmennene og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) svarer løpende på kontoplanspørsmål til veilederen.

Veilederen utdyper innholdet i den obligatoriske kontoplanen for regnskapsrapporteringen til KOSTRA, jf. vedleggene til KOSTRA-forskriften § 5.

KMD minner i sitt brev til kommunene og fylkeskommunene om at det fra og med rapporteringsåret 2020 ble innført en ny plikt som innebærer at et årsregnskap skal rapporteres på nytt hvis dette er nødvendig for å rette opp vesentlige feil i KOSTRA, jf. KOSTRA-forskriften § 5 fjerde ledd.

Veilederen for 2021 er omarbeidet sammenliknet med tidligere års veiledere. Det er ny kapittelinndeling, og den tekstlige delen av veilederen er omarbeidet. Formålet er at veilederen skal bli mer brukervennlig med bedre struktur, mindre gjentakelser, og en mer "rød tråd" enn veilederne fra tidligere år. Denne typen endringer er ikke merket med rød skrift i veilederen, da de ikke innebærer noen realitetsendringer.

Ved omarbeidingen er det tatt inn følgende nye kapitler i veilederen:

  • Kapittel 2 Definisjoner og utgiftsbegreper i KOSTRA
  • Kapittel 4 Kontoklasser
  • Kapittel 10 Ugyldige og ulogiske kombinasjoner av kontoklasse, art og funksjon

Endringer som innebærer realitetsendringer fra forrige rapporteringsår er merket med rød skrift, på samme måte som i veilederne for tidligere år.

Kilde: KMD

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommuneokonomi/kostra/regnskapsrapporteringen-i-kostra/id551573/