Fem kjøreregler for bedre offentlige anskaffelser

Representanter fra næringslivet og offentlige oppdragsgivere har samarbeidet om å lage fem kjøreregler for offentlige anskaffelser.

Hvert år kjøper det offentlige varer og tjenester for over 500 milliarder kroner. Da er det viktig med god anskaffelsespraksis.

På initiativ fra regjeringen har utvalgte representanter fra oppdragsgivere og leverandører blitt enige om fem kjøreregler for hva partene kan gjøre for at anskaffelsene skal bli bedre, mer effektive og mindre konfliktfylte. Kjørereglene knytter seg til fem utvalgte, sentrale områder som partene har valgt: kompetanse, dialog, effektive prosesser, konkurranse og å senke konfliktnivået.

Kompetanse er en forutsetning for gode anskaffelser. Oppdragsgivere må ha kompetanse til å sikre en god behovsvurdering og anskaffelsesprosess, og leverandørene må ha ferdigheter til å levere gode og dekkende tilbud.

For å skape sunn konkurranse vurderer oppdragsgiverne å dele opp store anskaffelser i delkontrakter. Det er viktig å vurdere å dele opp store anskaffelser i delkontrakter og ha en begrunnelse dersom det ikke deles opp.

Konflikter og klager kan i mange tilfeller unngås ved å stille spørsmål og ha dialog så tidlig som mulig. Oppdragsgivere gir gode begrunnelser og bruker standardkontrakter der de finnes.

Kunnskap om kjørereglene skal nå spres til alle landets leverandører og oppdragsgivere.

Kjørereglene er en oppfølging av Stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser, som ble lagt frem våren 2019.

Kjørereglene er utarbeidet av NHO, NHO Service, IKT-Norge, Virke, Maskinentreprenørenes forening (MEF), SMB Norge, KS, Fredrikstad kommune, Gjesdal kommune, Skatteetaten, Statens vegvesen, Sykehusinnkjøp, Statens innkjøpssenter, Fylkesmennene og Fylkeskommunalt innkjøpsforum.

Kilde: NFD

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-side9/id2784901/