Nye prinsipper for eierstyring

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), som er KS' svenske søsterorganisasjon, har utarbeidet nye prinsipper for styring av kommune- og regioneide selskaper.

Den nye prinsippene for eierstyring skal være til støtte for kommunenes og regionenes arbeid med selskapsstyring, men også for styrene i selskapene.

SKR lanserte prinsippene i et webinar, som er fritt tilgjengelig på skr.se til og med 4. desember 2020.

Prinsippene bygger på SKRs tidligere prinsipper fra 2006. Prinsippene er oppdatert og utviklet for å ta hensyn til utviklingen i kommunene og regionene og ny lovgivning, samt komplettert med arbeidet med bærekraftspørsmål.

De kommunalt eide selskapene representerer betydelige verdier for innbyggerne. Det er derfor viktig at aktivitetene som gjennomføres i form av et selskap samordnes med kommunens eller regionens øvrige andre ambisjoner om å gi innbyggerne en god livssituasjon.

Basert på erfaringer fra kommunene vet man at velfungerende eierstyring og selskapsledelse må bygges på tre forhold:

  • formålet med eierskapet
  • selskapspolicyen
  • planleggings- og oppfølgingssystemet

Kilde: SKR

https://skr.se/demokratiledningstyrning/driftformervalfrihet/kommunalaforetagbolag/principerstyrningkommunochregionagdaforetag.1658.html