Utvalg skal se på generalistkommunesystemet

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal vurdere generalistkommunesystemet, og se på ulike alternativer til dagens system.

Stortinget har vedtatt at alle kommunesammenslåinger skal skje basert på frivillighet og lokale initiativ. Utvalget skal derfor ikke tegne et nytt kommunekart. Nedenfor følger hovedpunktene i utvalgets mandat:

 • Gjøre en bred kartlegging og analyse av dagens generalistkommunesystem, og hvordan systemet har utviklet seg den senere tid.
 • Vurdere forutsetninger og rammer kommunene har for å kunne være en generalistkommune i dagens og framtidens velferdssamfunn, og vurdere grunnlaget for et generalistkommunesystem.
 • Vurdere alternativer til generalistkommunesystemet, og diskutere fordeler og ulemper med alternativene sammenlignet med dagens system.
 • Se på forholdet til og grenseflater mot fylkeskommunen.
 • Innhente erfaringer fra andre sammenlignbare land, som er relevante for utvalgets arbeid og oppdrag.

Utvalgets sammensetning:

 • Tom Cato Karlsen, Fylkesmann i Nordland (leder)
 • Gro Herheim, kommunedirektør i Larvik kommune
 • Bente Larssen, kommunedirektør i Porsanger kommune
 • Ola Helstad, kommunedirektør i Sel kommune
 • Siv Høgtun, ordfører i Askøy kommune
 • Vibeke Stjern, ordfører i Åfjord kommune
 • Per Sverre Kvinlaug, ordfører i Kvinesdal kommune
 • Jan Erling Klausen, førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo
 • Dag Ingvar Jacobsen, professor ved institutt for statsvitenskap og ledelsesfag
 • Annegrete Bruvoll, partner i Menon Economics
 • Grete Teigland, direktør i helse- og sosialavdelingen, Fylkesmannen i Møre og Romsdal
 • Jan-Peder Andreassen, fagdirektør i justis- og kommunalavdelingen, Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Utvalget skal levere sin utredning i form av en NOU til Kommunal- og moderniseringsdepartementet innen 12. desember 2022.

Kilde: KMD

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utvalg-skal-se-pa-generalistkommunesystemet/id2786693/