Krevende kommuneøkonomi

Ifølge KS’ budsjettundersøkelse vil økonomien i landets kommuner fremdeles være krevende i 2021. Små og mellomstore kommuner må gjøre de største innstrammingene neste år.

Kommunene forventer sterkest utgiftsvekst på kommunenes helsetjenester, hvor økte tilskudd til fastlegene trekker opp veksten. Undersøkelsen tyder videre på at de store kommunene nå begynner å merke eldrebølgen.

Det er stor spredning i netto driftsresultat blant kommunene etter innbyggertall. De største kommunene budsjetterer med de høyeste resultatene.

Budsjettdokumentene i 132 kommuner indikerer at budsjettert netto driftsresultat for alle kommuner vil ende på 0,4 - 0,7 prosent av driftsinntektene i 2021. Dette en liten bedring fra 2020-undersøkelsen, men lavere enn anbefalt nivå og svakere enn i årene 2016 – 2019.

Kommunene satser på effektivisering. Et anslag viser at kommunene mener de måtte hatt 6 milliarder mer i inntekter om de ikke hadde effektivisert og skulle unngått innsparingstiltak.

I fylkeskommunene er det utgiftene til fylkesveier som øker mest fra 2020 til 2021. 10 prosent, noe som er naturlig med tanke på overføringen av fylkesvegadministrasjonen fra staten. Buss og bane øker med 4,5 prosent, båt og ferje med 1,2 prosent og videregående opplæring, øker med 1 prosent.

KS anslår på bakgrunn av undersøkelsen at kommunene vil investere for cirka 85 milliarder kroner i 2021, mens fylkeskommunene planlegger investeringer for om lag 22 milliarder kroner.

Kommunene investerer mest i helse og omsorg og vann, avløp og renovasjon (VAR), mens vei-investeringer dominerer i fylkeskommunene.

114 kommuner med 56 prosent av landets innbyggere har svart på undersøkelsen. KS har i tillegg lastet ned budsjetter fra 136 kommuner med 74 prosent av landets innbyggere.

Alle fylkeskommuner har svart på budsjettundersøkelsen, og KS har også innhentet tallbudsjettene fra disse.

______________________

Fredag 4. desember kl. 1200-1300 inviterer KS til et digitalt seminar med lansering av KS’ årlige budsjettundersøkelse i fylkeskommuner og kommuner.

Kilde: KS

https://www.ks.no/fagomrader/okonomi/kno/krevende-kommuneokonomi/