Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser 2020

Grupperingen blir blant annet benyttet i kommune-stat-rapporteringen (KOSTRA) og i forbindelse med publiseringen av KOSTRA-data på ssb.no.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har utarbeidet en kommunegruppering basert på kommunenes folkemengde og økonomiske rammebetingelser.

Formålet med rapporten er å ordne Norges kommuner i sammenliknbare grupper etter økonomiske rammebetingelser. Dette betyr for det første at kommunene blir ordnet etter hvilke kostnader de står overfor for å innfri minstestandarder og lovpålagte oppgaver.

Disse kostnadene varierer mellom kommunene på grunn av ulike demografiske, sosiale og geografiske forhold. Men siden driften av små kommuner atskiller seg fra driften av store kommuner, har SSB av sammenlikningsgrunner funnet det hensiktsmessig å la grupperingen av kommunene også være avhengig av folkemengden. Det tredje kriteriet som brukes til å gruppere kommunene er frie disponible inntekter, dvs. de inntektene som er til disposisjon når minstestandarder og lovpålagte oppgaver er dekket. Størrelsen på de frie disponible inntektene gir en antydning av kommunenes økonomiske handlefrihet.

I rapporten blir det foretatt en større revisjon av grupperingen, og grupperingen blir samordnet med den versjonen som tidligere har blitt benyttet i forbindelse med publiseringen av KOSTRA-data på ssb.no. De tre nevnte kriteriene benyttes til å dele inn kommunene i 16 ulike grupper. I tillegg har SSB skilt ut de 8 kommunene med høyest skatteinntekter per innbygger (i hovedsak kraft- og energikommuner) som en særskilt gruppe. Dermed består grupperingen av 17 ulike grupper i alt.

Kommunegrupperingen som framkommer er hovedsakelig basert på data for 2018, men er tilpasset den nye kommunestrukturen som gjelder fra og med 2020.

Kilde: SSB

https://www.ssb.no/offentlig-sektor/artikler-og-publikasjoner/gruppering-av-kommuner-etter-folkemengde-og-okonomiske-rammebetingelser-2020