Foto: Unsplash

Mindre forskjeller mellom fylkene i hvordan skolene bidrar til elevenes resultater

Skolebidragsindikatorene for 2020 viser at det er mindre forskjeller mellom fylkene og skolene, enn tidligere år.

Skolebidragsindikatoren er en analyse utført av Utdanningsdirektoratet, som viser hvor mye den enkelte videregående skole bidrar innen tre områder: De ser på hvor mye skolen bidrar til å bedre elevenes karakterer, hvor mye de bidrar til at elevene fullfører og består, og hvor mye skolen bidrar til å hindre at elever slutter underveis.

Skolebidragsindikatorene tar hensyn til elevgrunnlaget. For eksempel kan det vise seg at en skole der mange elever har et dårlig utgangspunkt, faktisk bidrar mer i å få elever til å fullføre og bestå, sammenlignet med skoler der mange elever har et bedre utgangspunkt.

På grunn av avlyste eksamener våren 2020, er det i år ikke gjort noen analyse av hvordan skolene bidrar til elevenes karakterer.

Forskjellene i fylkesbidrag er mindre i 2019-20 enn tidligere år. Noe av endringen skyldes fylkessammenslåingene, men hovedsakelig skyldes det at både fylkene med høyt og fylkene med lavt bidrag har nærmet seg gjennomsnittet.

På studieforberedende har forskjellen mellom fylkene med høyest og lavest bidrag gått ned fra 7 prosentpoeng i 2018-19 til 4 prosentpoeng 2019-20. På yrkesfag har forskjellen gått ned fra 10 prosentpoeng til 6 prosentpoeng.

Kilde: Kunnskapsdepartementet

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/mindre-forskjeller-mellom-fylkene-i-hvordan-skolene-bidrar-til-elevenes-resultater/id2790918/